USSD: Big Love Subscribe-Unsubscribe | សែលកាត

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា BIG LOVE៖

ចុចទីនេះ *898#

ដើម្បីផ្តាច់សេវា៖

ចុចទីនេះ  *898*0#

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត