USSD: 10K Subscribe-Unsubscribe | សែលកាត

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា 10K ៖

ចុចទីនេះ 8888

ដើម្បីផ្តាច់សេវា៖

ចុចទីនេះ #8888#0#

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត