សេវា Voice Mail | សែលកាត

សេវា Voice Mail

ទទួលសាររបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមិនដំណើរការ។ ផ្តល់ជម្រើសសម្រាប់អ្នកហៅមកកាន់លោកអ្នកតាមរយៈការទុកសារជាសំឡេង ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូង និងបន្ទាប់មកត្រឹម ត្រឹមតែ 15 សេន/ខែ ហើយស្តាប់សារជាសំឡេងរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ!

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាសារជាសំឡេង៖ សូមតេមកលេខ 766 ឬ ចុច *766#

ដើម្បីឆែកសារជាសំឡេងរបស់លោកអ្នក សូមតេមក 766   រួចធ្វើតាមសេចក្កីណែនាំ។

ដើម្បីផ្ដាច់សូមចុច៖  *766*0#

 

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត