ខ្ចីសិន | សែលកាត

កុំបារម្ភបញ្ហាអស់ទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅពេញមួយថ្ងៃ!​ រក្សាទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងងាយស្រួលទោះបីជាអ្នកអស់ទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី ពីសេវាសែលកាតខ្ចីសិន។ ភ្ជាប់កញ្ចប់ខ្ចីបន្ទាន់ ឬ កញ្ចប់ខ្ចីលុយ ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ទៅក្នុងគណនីសម្រាប់តេផ្ញើសារ ឬប្រើអ៊ីនធើណិតនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ។​

ដើម្បីមើលមីនុយ កញ្ចប់ខ្ចីសិន៖ ចុច *8899#​

 

កញ្ចប់ខ្ចីលុយ

ទឹកប្រាក់ដែលខ្ចី ថ្លៃសេវា ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសង សុពលភាព
50 សេន 10 សេន 60 សេន 1 ថ្ងៃ
$1 20 សេន $1.20 2 ថ្ងៃ
$1.50 30 សេន $1.80 2 ថ្ងៃ
$2 40 សេន $2.40 2 ថ្ងៃ

 

កញ្ចប់ខ្ចីបន្ទាន់

ទឹកប្រាក់ដែលខ្ចី ថ្លៃសេវា ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសង អត្ថប្រយោជន៍ សុពលភាព
40 សេន 10 សេន 50 សេន $50 សម្រាប់ប្រើអ៊ីនធើណិត តេនិងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ 2 ថ្ងៃ
80 សេន 20 សេន $1 $100 សម្រាប់ប្រើអ៊ីនធើណិត តេនិងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ 2 ថ្ងៃ
  • ដើម្បីឆែកមើលទឹកប្រាក់ដែលធ្លាប់បានខ្ចី៖ ចុច *8899*0#
  • ដើម្បីខ្ចីចំនួនច្រើនបំផុត៖​ ចុច​ *8899*1# ​

 

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត