ឆែកលេខទូរស័ព្ទ | សែលកាត

ឥឡូវនេះកាន់តែងាយស្រួល! កក់ និងទិញលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ!

 មិនថាលេខទូរស័ព្ទបែបណាក៏ដោយដែលអ្នកពេញចិត្ត ឆែក និងកក់បានភ្លាមៗជាមួយនឹងលេខកូដរបស់យើង 

រហ័ស ទាន់ចិត្ត ឆែកបានក្នុងទូរស័ព្ទដៃអ្នកផ្ទាល់តែម្តង! 

ដើម្បីឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកអាចទិញបាន 

  • ចុច *7575# *7575*[លេខទូរស័ព្ទ 6 ខ្ទង់]# 
  • ឧទាហរណ៍៖ *7575*778888# 
  • ប្រសិនបើ លេខទូរស័ព្ទនោះត្រូវបានអ្នកផ្សេងទិញរួច លេខទូរស័ព្ទដែលស្រដៀងនឹងលេខដែលអ្នកបានឆែកនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នក។ 
  • តម្លៃក្នុងការឆែកគឺ 30 សេន/ម្តង។ 

ដើម្បីកក់លេខទូរស័ព្ទ៖ 

  • ចុច *7575*[លេខទូរស័ព្ទទាំង 9 ខ្ទង់]*1# 
  • លេខសម្គាល់ការកក់នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកតាម SMS 
  • លេខសម្គាល់ការកក់របស់អ្នកមានសុពលភាព 48 ម៉ោង 
  • តម្លៃប្រតិបត្តិការគឺ 50 សេន ក្នុងការកក់ម្តង។ 

ដើម្បីដំណើរការស៊ីមកាតរបស់អ្នក សូមទៅកាន់ការិយាល័យសែលកាតដែលនៅជិតអ្នក រួចបង្ហាញលេខសម្គាល់ការកក់របស់អ្នក។ 

 

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!