កញ្ចប់គម្រោង iNET | សែលកាត

គម្រោងអ៊ីនធើណិតល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក

គម្រោងបន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្ដាហ៍ និងប្រចាំខែ របស់សែលកាត សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទសម្រាប់គម្រោងប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណីតច្រើន ឬអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើតែគម្រោងអ៊ីនធើណិតសម្រាប់ថេប្លេត ម៉ូដឹម ជាដើម។

ចុច #6767# ដើម្បីជ្រើសរើស គម្រោង iNET ដែលអ្នកត្រូវការ!

Riel Deal

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:1 GB
សុពលភាព:1 ថ្ងៃ
តម្លៃ:1000 រៀល (25 សេន)
#1000#

គម្រោង​ iNET500

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:8 GB
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
តម្លៃ:5.00 ដុល្លារ
#6767#500#

គម្រោង​ iNET200

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:4 GB
សុពលភាព:7 ថ្ងៃ
តម្លៃ:2.00 ដុល្លារ
#6767#200#

គម្រោង​ iNET1000

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:18 GB
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
តម្លៃ:10.00 ដុល្លារ
#6767#1000#

គម្រោង​ iNET2000

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:40 GB
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
តម្លៃ:20.00 ដុល្លារ
#6767#2000#

របៀបផ្ញើលើគម្រោង iNET ទៅមិត្តភក្តិ: សូមចុច #6767#គម្រោង iNET #លេខទូរស៍ព្ទ #

ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យ iNET របស់អ្នក: សូមចុច #823#

 

ចំណាំ៖ ការផ្តល់ជូននេះ នឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីធានបានថា អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវានេះ គ្មានការរំខានណាមួយ។ ការភ្ជាប់សេវានេះ នឹងត្រូវកាត់លុយពីគណនីគោល។ គ្រប់ការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ របស់ គម្រោង iNET នីមួយៗ អាស្រ័យទៅលើសុពលភាព របស់កញ្ចប់ដែលបានភ្ជាប់នោះ។
បើសិនបើ អ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅពេល សេវានេះផុតកំណត់ នោះអ្នកនឹងត្រូវកាត់ថ្លៃសេវានេះ នៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ចូលលុយឡើងវិញ និងមានលុយគ្រប់គ្រាន់។

 

លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ៖

  • គ្រប់គម្រោង iNET អាចដំណើរការបានសម្រាប់អតិថិជនគម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន និងគម្រោងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ លើកលែងតែអ្នកប្រើប្រាស់សែលកាត និយាយ។
    សម្គាល់៖ អតិថិជនគម្រោងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែអាចភ្ជាប់បានតែគម្រោង iNET ប្រចាំខែតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ក្នុងករណីភ្ជាប់គម្រោងច្រើនដង គម្រោង iNET ចុងក្រោយ នឹងត្រូវបានប្រើ សម្រាប់ភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
  • គម្រោង Riel Deal មិនអាចប្រើបានសម្រាប់ កញ្ចប់គម្រោងស៊ីមទេសចរណ៍នោះទេ។
  • ដើម្បីផ្តាច់ការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច #6767#0#
  • គណនីគោល ត្រូវតែមានសុពលភាព ដើម្បីអាចប្រើកញ្ចប់ iNET បាន។
  • គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដោយសមភាព ​ គឺជាគោលការណ៍ធ្វើឡើងដើម្បីការពារអតិថិជនទទួលបានសិទ្ធស្មើគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតរបស់សែលកាត។ គោលការណ៍នេះដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតមិនមានសមភាព និងសមហេតុផលដែលបង្ករអោយមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ទៃទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ការបំពានដល់គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដោយសមភាព មានដូចជា ការប្រើអ៊ីនធើណិតរបស់សែលកាតដើម្បីផ្តត់ផ្គង់អ៊ីនធើណិតតាមហាងកាហ្វេ SIM Boxes​ ឬ លក់ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំនេញ។ ពេលដែលអតិថិជនប្រើអ៊ីនធើណិតដល់កំរិតដែលបំពានដល់គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដោយសមភាព សែលកាតមានសិទ្ធិបន្ថយល្បឿនអ៊ីនធើណិត ឬផ្តាច់សេវាអ៊ីនធើណិតដើម្បីការពារកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតដែលកំពុងប្រើ។

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទិន្នន័យដែលមិនទាន់ប្រើរបស់ខ្ញុំក្រោយពីផុតសុពលភាព?

រាល់ទិន្នន័យនៅសល់ទាំងអស់នឹងត្រូវលុបចោលជាតាមកាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលានៃសុពលភាព។

ប្រសិនបើភ្ជាប់គម្រោង iNET លើសពីមួយគ្រោង តើគម្រោង iNET ណាមួយនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ?

គម្រោង iNET ដែលលោកអ្នកបានភ្ជាប់ចុងក្រោយគេ នឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ គម្រោង Riel Deal ប្រចាំថ្ងៃ នឹងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយសុ្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ គម្រោង iNET 200/ iNET500/iNET1000/ iNET2000 (ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែ) នឹងនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយជូនដំណឹងជាមុន 1 ថ្ងៃ មុនពេលគម្រោងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញ។

តើអ្វីជាគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដោយសមភាព?

គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដោយសមភាព ​ គឺជាគោលការណ៍ធ្វើឡើងដើម្បីការពារអតិថិជនទទួលបានសិទ្ធស្មើគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតរបស់សែលកាត។ គោលការណ៍នេះដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណិតមិនមានសមភាព និងសមហេតុផលដែលបង្ករអោយមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ទៃទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ការបំពានដល់គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដោយសមភាព មានដូចជា ការប្រើអ៊ីនធើណិតរបស់សែលកាតដើម្បីផ្តត់ផ្គង់អ៊ីនធើណិតតាមហាងកាហ្វេ SIM Boxes​ ឬ លក់ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំនេញ។ ពេលដែលអតិថិជនប្រើអ៊ីនធើណិតដល់កំរិតដែលបំពានដល់គោលការណ៍ប្រើប្រាស់ដោយសមភាព សែលកាតមានសិទ្ធិបន្ថយល្បឿនអ៊ីនធើណិត ឬផ្តាច់សេវាអ៊ីនធើណិតដើម្បីការពារកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតដែលកំពុងប្រើ។

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !