កញ្ចប់គម្រោង iNET | សែលកាត

គម្រោងអ៊ីនធើណិតល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក

គម្រោងបន្ថែមប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្ដាហ៍ និងប្រចាំខែ របស់សែលកាត សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទសម្រាប់គម្រោងប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណីតច្រើន ឬអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើតែគម្រោងអ៊ីនធើណិតសម្រាប់ថេប្លេត ម៉ូដឹម ជាដើម។

ចុច #6767# ដើម្បីជ្រើសរើស គម្រោង iNET ដែលអ្នកត្រូវការ!

Riel Deal

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:1 GB
សុពលភាព:1 ថ្ងៃ
តម្លៃ:1000 រៀល (25 សេន)
*1000#

គម្រោង​ iNET200

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:4 GB
សុពលភាព:7 ថ្ងៃ
តម្លៃ:2.00 ដុល្លារ
#6767#200#

គម្រោង​ iNET500

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:8 GB
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
តម្លៃ:5.00 ដុល្លារ
#6767#500#

គម្រោង​ iNET1000

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:18 GB
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
តម្លៃ:10.00 ដុល្លារ
#6767#1000#

គម្រោង​ iNET2000

ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:40 GB
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
តម្លៃ:20.00 ដុល្លារ
#6767#2000#

របៀបផ្ញើលើគម្រោង iNET ទៅមិត្តភក្តិ: សូមចុច *6767*គម្រោង iNET *លេខទូរស៍ព្ទ #

ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យ iNET របស់អ្នក: សូមចុច #823#

 

ចំណាំ៖ ការផ្តល់ជូននេះ នឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីធានបានថា អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវានេះ គ្មានការរំខានណាមួយ។ ការភ្ជាប់សេវានេះ នឹងត្រូវកាត់លុយពីគណនីគោល។ គ្រប់ការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ របស់ គម្រោង iNET នីមួយៗ អាស្រ័យទៅលើសុពលភាព របស់កញ្ចប់ដែលបានភ្ជាប់នោះ។

 

  • គ្រប់គម្រោង iNET អាចដំណើរការបានសម្រាប់អតិថិជនគម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន និងគម្រោងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ លើកលែងតែអ្នកប្រើប្រាស់សែលកាត និយាយ។
  • អតិថិជនគម្រោងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែអាចភ្ជាប់បានតែគម្រោង iNET ប្រចាំខែតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ក្នុងករណីភ្ជាប់គម្រោងច្រើនដង កញ្ចប់អ៊ីនធើណិតនឹងបូកបញ្ចូលគ្នា ហើយមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ អាស្រ័យលើសុពលភាពគម្រោងដែលយូរជាងគេ។
  • គម្រោង Riel Deal មិនអាចប្រើបានសម្រាប់ កញ្ចប់គម្រោងស៊ីមទេសចរណ៍នោះទេ។
  • កញ្ចប់ទិន្នន័យនឹងបូកបន្តទៅគម្រោងបន្ទាប់ ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់ឡើងវិញ មុនគម្រោង iNET ផុតសុពលភាព។
  • ដើម្បីផ្តាច់ការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច #6767#0#

តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទិន្នន័យដែលមិនទាន់ប្រើរបស់ខ្ញុំក្រោយពីផុតសុពលភាព?

រាល់ទិន្នន័យនៅសល់ទាំងអស់នឹងត្រូវលុបចោលជាតាមកាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលានៃសុពលភាព។

ប្រសិនបើភ្ជាប់គម្រោង iNET លើសពីមួយគ្រោង តើគម្រោង iNET ណាមួយនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ?

គម្រោង iNET ដែលលោកអ្នកបានភ្ជាប់ចុងក្រោយគេ នឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ គម្រោង Riel Deal ប្រចាំថ្ងៃ នឹងភ្ជាប់ឡើងវិញដោយសុ្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ គម្រោង iNET 200/ iNET500/iNET1000/ iNET2000 (ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែ) នឹងនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយជូនដំណឹងជាមុន 1 ថ្ងៃ មុនពេលគម្រោងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញ។

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត