វីឡូត | សែលកាត

រីករាយជាមួយការបញ្ចូលលុយតាមរយៈម៉ាសុីន វីឡូតយ៉ាងងាយស្រួល!

បញ្ចូលលុយក្នុងគណនីពីម៉ាស៊ីនបញ្ចូលលុយវីឡូត។  សូមរកមើលឡូហ្គោវីឡូតដែលសរសេរ ពាក្យ “វីឡូត មាននៅទីនេះ” ។ លោកអ្នកអាចបញ្ចូលលុយតាមរយៈ វីឡូត ចាប់ពី 1ដុល្លារ 2ដុល្លារ 5ដុល្លារ 10ដុល្លារ 20ដុល្លារ និង50ដុល្លារ។

របៀបបញ្ចូលលុយតាម វីឡូត៖ ឧទាហរណ៍៖ *123*12345678912345# រួចធ្វើការហៅចេញ/ផ្ញើ

ចុច *123*លេខសំងាត់ 14ខ្ទង់# ហើយចុចបញ្ចូន

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី៖ ចុច #823#

We are upgrading something great, please stay tuned.

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

កាលបរិច្ឆេទ

Date : 02 October 2023 16:08:03

ប្រភេទបញ្ចាទិញ

Payment of : ONLINE TOP UP

បង់តាមរយៈ

Paid by:

លេខបញ្ជាទិញ

Order ID:

លេខទូរស័ព្ទ

Mobile number : +

ចំនួន

Amount : USD

បញ្ចុះតម្លៃ

Discount : USD

សរុប

Total: USD

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!