វីឡូត | សែលកាត

រីករាយជាមួយការបញ្ចូលលុយតាមរយៈម៉ាសុីន វីឡូតយ៉ាងងាយស្រួល!

បញ្ចូលលុយក្នុងគណនីពីម៉ាស៊ីនបញ្ចូលលុយវីឡូត។  សូមរកមើលឡូហ្គោវីឡូតដែលសរសេរ ពាក្យ “វីឡូត មាននៅទីនេះ” ។ លោកអ្នកអាចបញ្ចូលលុយតាមរយៈ វីឡូត ចាប់ពី 1ដុល្លារ 2ដុល្លារ 5ដុល្លារ 10ដុល្លារ 20ដុល្លារ និង50ដុល្លារ។

របៀបបញ្ចូលលុយតាម វីឡូត៖ ឧទាហរណ៍៖ *123*12345678912345# រួចធ្វើការហៅចេញ/ផ្ញើ

ចុច *123*លេខសំងាត់ 14ខ្ទង់# ហើយចុចបញ្ចូន

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី៖ ចុច #823#

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !