ភ្ជាប់​ calltune ឈ្នះរង្វាន់ | សែលកាត

ភ្ជាប់ Calltune បទចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្ត មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 2021 

គ្រាន់តែភ្ជាប់ Calltune បទចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្ឬ ឬបន្តភ្ជាប់ Calltune របស់អ្នកដើម្បីម៉ូតូ Honda Dream 2021 ថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿង៖ 

  • ដើម្បីដោនឡូតបទចម្រៀង Calltunes ចុច #2727#1#
  • ផ្តល់ជូនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែមេសា ឆ្នាំ2021។
  • ដើម្បីជ្រើសរើសបទចម្រៀង Calltunes Zone ៖ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 2727 ឬ ចុចទីនេះ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត