យុវទូតរបស់យើង | សែលកាត

យុវទូតរបស់យើង

ពួក​គេ​គឺ​ជា​យុវទូត ​តំណាង​អោយ​ម៉ាក​របស់​យើង​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ និង​ស្នាដៃ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​យុវជន​កម្ពុជា ។

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត