បណ្តុំស្លាកសញ្ញា | សែលកាត

Cellcard Logo

Show All

Cellcard 4G LOGO

Download

Cellcard 4G LOGO

Download

Cellcard 4G LOGO

Download

Cellcard 4G Logo

Download

ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សែលកាត

Show All

IAN WATSON – CEO

Download

LYNNETTE GAN – CFO

Download

NICKY ENRIQUEZ – CPO

Download

JONJON NAVAL – CTO

Download

SOKSOPHAY LIM – CIO

Download

របាយការណ៍

Show All

Opensignal Awards February 2019

Download

Asia Outlook Magazine | Dec 2018

Download

OOKLA SPEED TEST AWARD 2018

Download

OPENSIGNAL RECOGNITION 2018

Download

OPENSIGNAL RECOGNITION 2017

Download

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !