បណ្តុំស្លាកសញ្ញា | សែលកាត

Cellcard Logo

Show All

Cellcard 4G LOGO

Download

Cellcard 4G LOGO

Download

Cellcard 4G LOGO

Download

Cellcard 4G Logo

Download

ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សែលកាត

Show All

IAN WATSON – CEO

Download

LYNNETTE GAN – CFO

Download

NICKY ENRIQUEZ – CPO

Download

JONJON NAVAL – CTO

Download

SOKSOPHAY LIM – CIO

Download

របាយការណ៍

Show All

OOKLA SPEED TEST AWARD 2019

Download

Opensignal Awards February 2019

Download

Asia Outlook Magazine | Dec 2018

Download

OOKLA SPEED TEST AWARD 2018

Download

OPENSIGNAL RECOGNITION 2018

Download

បណ្តុំរូបភាពអំពីសែលកាត

Show All

Cellcard Gallery 032

Download

Cellcard Gallery 031

Download

Cellcard Gallery 030

Download

Cellcard Gallery 029

Download

Cellcard Gallery 028

Download

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត