កញ្ចប់ Tourist SIM! | សែលកាត

រីករាយ​នៅកម្ពុជាដោយគ្មានការព្រួយបារម្មណ៍ ពីការទំនាក់ទំនង​ឬ រក្សាទំនាក់ទំនង ជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស​!

កញ្ចប់ Tourist SIM!

រក្សាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកមកលេងនៅប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយ ការផ្តល់ជូនល្អបំផុតពី  Tourist SIM របស់យើង ត្រឹមតែ $6 សុពលភាព 7ថ្ងៃ ប្រើបាន អ៊ីនធើណិត និង តេ ឬ ផ្ញើសារ ឥតដែនកំណត់។

 

អ្នកមកលេងនៅប្រទេសកម្ពុជា លើសពីមួយសប្តាហ៍មែនទេ?

កុំបារម្ភ អ្នកនៅតែទទួលបានការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសពីយើង។

សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការអ៊ីនធើណិតបន្ថែម ជ្រើសយកកញ្ចប់គម្រោងអ៊ីនធើណិតខាងក្រោម ៖

សម្រាប់កញ្ចប់អ៊ីនធើណិតស្រដៀងនេះ ចុចទីនេះ

កញ្ចប់ស៊ីមទេសចរណ៍

ទូរស័ព្ទ: ឥតកំណត់
ទិន្នន័យអុីនធើណិត: ឥតកំណត់
សុពលភាព: 7 ថ្ងៃសម្រាប់ កញ្ចប់ ប្រើប្រាស់ | 30 ថ្ងៃ សម្រាប់ស៊ីម
តម្លៃ: $6.00
លុយគណនីគោល $1.00
  • ជាមួយស៊ីមទេសចរ លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ទៅកាន់គម្រោងអត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដទៃទៀតដូចជា គម្រោង XG  គម្រោង iNET ផ្សេងៗ និងគម្រោងដទៃទៀតនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមសុពលភាពរបស់វា
  • ការផ្ដល់ជូន 1ដុល្លារ សម្រាប់គម្រោង VoIP សម្រាប់តែក្នុងរយៈពេលភ្ជាប់ដំណើរការដំបូងប៉ុណ្ណោះ។
  • ស៊ីមទេសចរ មិនអាចទទួលបានការផ្ដល់ជូនទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើយ
  • សុពលភាពទឹកប្រាក់អាស្រ័យលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូល
  • គោលការណ៍ការណ៍ប្រើប្រាស់សមភាព ត្រូវបានកំណត់។
  • សែលកាត សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ ពីការផ្តល់ជូននេះ ដោយមិនជម្រាបដំណឹងជាមុន។

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត