ទស្សនាកម្ពុជា | សែលកាត

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

(ប្រើស៊ីមកាតអន្តរជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធសែលកាតនៅកម្ពុជា)

វិធីភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសែលកាតជាមួយស៊ីមកាតអន្តរជាតិរបស់អ្នក៖

ចូលទៅកាន់ Setting >ហើយជ្រើសរើសឈ្មោះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

ពាក់ព័ន្ធ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!