ធ្វើដំណើរទៅបរទេស | សែលកាត

ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រៅប្រទេស

របៀបក្នុងការភ្ជាប់សេវា Roaming ដោយបង់ប្រាក់ជាមុន៖

  • ចុច #8910# ដើម្បីភ្ជាប់សេវា
  • ចុច #8910#0# ដើម្បីផ្តាច់សេវា

អ្នកអាចភ្ជាប់បានដោយឥតគិតថ្លៃ។

របៀបក្នុងការជ្រើសរើសបណ្តាញសម្រាប់ Roaming

*ប្រព័ន្ធ iOS

– សូមចូលទៅកាន់ Setting

– ជ្រើសរើស Carrier

– ចុចយក ON សម្រាប់ Data Roaming

– ចុចយក OFF សម្រាប់ Automatic ហើយជ្រើសយកបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

*ប្រព័ន្ធ Android៖

– សូមចូលទៅកាន់ Setting ហើយជ្រើសយក Connections

– ជ្រើសរើស Mobile Networks

– ចុចយក On សម្រាប់ Data Roaming

– ចុច Search Networks ហើយជ្រើសរើសបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

របៀបក្នុងការតេ ឬផ្ញើសារក្នុងពេល Roaming៖

[+][លេខកូដប្រទេស និងលេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍៖ តេ ឬផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា៖ +85512812812

តេ ឬផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសថៃ៖ +6626474491

របៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងពេល Roaming៖

– ជម្រើសទី 1៖ *123* លេដកូដ 14ខ្ទង់# ហើយចុចបញ្ជូន។ ឧទាហរណ៍៖ *123*23345678345678#

– ជម្រើសទី 2៖ បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមអនឡាញតាមរយៈ Cellcard App និងគេហទំព័ររបស់ Cellcard(ជម្រើសទូទាត់ប្រាក់៖ Visa, Master Card, Union Pay, Wing, Alipay, Acleda, ABA Pay)

– ជម្រើសទី 3៖ បញ្ចូលទឺកប្រាក់តាមរយៈគណនី Mobile Banking

(Wing, សេវាកម្មកាបូបលុយ, កម្មវិធីធនាគារ)

ដើម្បីឆែកមើលទឹកប្រាក់៖ សូមចុច #823#

ការគិតថ្លៃសម្រាប់ការតេចេញ និងការតេចូល គឺមានអត្រាតម្លៃខុសៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។ អត្រាតម្លៃចាប់ពី 500រៀល/នាទី សម្រាប់កាតេចេញ ការតេចូល ក្នុងមួយសារ និង 500រៀល/មេហ្កាបៃចំពោះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ សម្រាប់សេវាបង់ប្រាក់ជាមុន។ សម្រាប់សេវាបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ សូមអញ្ជើញពិនិត្យមើលតារាងក្រុមហ៊ុនបណ្តាញទូរស័ព្ទដែលជាដៃគូ។

លក្ខខណ្ឌ

  • ការតេ នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃរៀងរាល់ 1នាទីម្តង (តេចេញក្នុងស្រុក តេចេញទៅក្រៅប្រទេស តេចេញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា និងតេចូល)
  • គិតថ្លៃទិន្នន័យរៀងរាល់ 100 KB ម្តង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវា Roaming នៅក្នុង Zone Happy Roam 500 រៀល និង 1000 រៀល។
  • គិតថ្លៃទិន្នន័យរៀងរាល់ 10 KB ម្តង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវា Roaming ពី Zone 1 ទៅកាន់ Zone 4។
  • អត្រាតម្លៃនេះគឺត្រូវបានបូកបញ្ចូល VAT រួចជាស្រេច។

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត