ធ្វើដំណើរទៅបរទេស | សែលកាត

ដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មហៅទូរស័ព្ទពីក្រៅប្រទេសសម្រាប់គម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន Prepaid Roaming:

  •  ដើម្បីភ្ជាប់ចុច #8910#  (ឥតគិតថ្លៃ)

  •  ដើម្បីផ្តាច់ចុច #8910#0# (ឥតគិតថ្លៃ)

ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទពីក្រៅប្រទេស :

សញ្ញា[+][លេខកូដប្រទេស & លេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍:

  • ហៅទូរស័ព្ទមកប្រទេសកម្ពុជា: +85512812812
  • ហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រទេសថៃ: +6626474491
  • ការទទួលទូរស័ព្ទនិងហៅទូរស័ព្ទមានតម្លៃខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ។ មានតម្លៃចាប់ពី$1.2 សម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទ និង $0.005/kb សម្រាប់ការប្រើអុីនធីណិតជាមួយគម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន។សម្រាប់គម្រោងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ សូមពិនិត្យតារាង បណ្តាញដៃគូ។
  • ការហៅទូរស័ព្ទចេញនិងទទួលទូរស័ព្ទតាមរយៈសេវា call-back នឹងត្រូវគិតប្រាក់ $2.5/នាទី។

លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេង សម្រាប់គម្រោងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ៖

  • ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទជាសំលេងគិតប្រាក់ជា 1នាទីម្តង រួមមានការហៅទូរស័ព្ទចេញក្នុងប្រទេសដែលអ្នកកំពុង Roaming ហៅទូរស័ព្ទចេញក្រៅប្រទេស ហៅទូរស័ព្ទមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ និងការទទួលទូរស័ព្ទ
  • ការប្រើអ៊ីនធើណិតគិតប្រាក់ជា 100KB ម្តងសម្រាប់ការ roaming នៅក្នុងប្រទេសដែលមានតម្លៃ roaming 500 រៀល និង1000រៀល
  • ការប្រើអ៊ីនធើណិតគិតប្រាក់ជា 10KB ម្តងសម្រាប់ការ roaming នៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតក្នុង Zone 1 ដល់ Zone 4
  • អត្រាតម្លៃរួមបញ្ចូលពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមរួចជាស្រេច

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត