គម្រោង 3សេន/នាទី | សែលកាត

រក្សាទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់នៅក្រៅប្រទេសដោយគម្រោង Cellcard VoIP

ទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភក្ដិ ឬគ្រួសារទៅក្រៅប្រទេស ត្រឹមតែ 3សេន/នាទី។

Table-Khmer

ដើម្បីទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស៖ ចុច 177 – លេខកូដប្រទេស- លេខទូរស័ព្ទ

ភ្ជាប់គម្រោងឥឡូវនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមរីករាយទទួលបានអត្រាតម្លៃទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសក្នុងតម្លៃកាន់តែសមរម្យ! ត្រឹមតែ 1 សេន/ថ្ងៃ (ភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ)។

ចុច #8900#  រួចចុចបញ្ជូន

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត