សេវា Job Pull | សែលកាត

ស្វែងរកការងារកាន់តែស្រួលជាមួយ Job Pull

ដើម្បីស្វែងរកការងារ៖

ជំហានទី 1 : ទូរស័ព្ទទៅ 7788

ជំហានទី 2 : ជ្រើសរើសកម្រិតការងារ

ជំហានទី 3 : ជ្រើសរើសប្រភេទការងារ

ទូរស័ព្ទទៅលេខ 7788 មានតម្លៃ 3សេន ក្នុង 1ដង

សេវាប្រចាំខែមានតម្លៃ 20សេន ក្នុង 1សប្តាហ៏

ចំណាំ៖ដើម្បីផ្ដាច់សូម SMS [0] ទៅ 7788

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត