ហោរាសាស្រ្ត | សែលកាត

ស្តាប់ការទស្សទាយដើម្បីដឹងពីសំណាងរបស់អ្នក !

ដឹងពីជោគជាតារាសីរបស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់សេវាទស្សទាយឥតកំណត់ពីសែលកាតនិងស្តាប់ការទស្សទាយពីលោកគ្រូ​ ឡុងបូរ៉ា​ និង លោកគ្រូ អ៊ឹម​ បូរិន្ទ​។

ឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 7 ថ្ងៃ !

តោះភ្ជាប់ឥលូវនេះដើម្បីដឹងពីជោគជាតារាសីរបស់អ្នក!

 

តេទៅលេខ 1618 សម្រាប់លោកគ្រូ ឡុង បូរ៉ា

 • ចុចលេខ 1 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ
 • ចុចលេខ 2 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តស្នេហា
 • ចុចលេខ 3 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តថ្ងៃស្អែក
 • ចុចលេខ 4 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តក្នុងទូរស័ព្ទដៃ
 • ចុចលេខ 5 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
 • ចុចលេខ 6 សំរាប់ការទស្សទាយលេខកុងធនាគារ
 • ចុចលេខ 7 សំរាប់ការទស្សទាយស្លាកលេខរថយន្តឬម៉ូតូ

 

តេទៅលេខ 1619 សម្រាប់លោកគ្រូ អ៊ឹម​ បូរិន្ទ

 • ចុចលេខ 1 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ
 • ចុចលេខ 2 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តស្នេហា
 • ចុចលេខ 3 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តថ្ងៃស្អែក
 • ចុចលេខ 4 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តបែបចិន
 • ចុចលេខ 5 សំរាប់ការទស្សទាយលេខកុងធនាគារ
 • ចុចលេខ 6 សំរាប់ការទស្សទាយស្លាកលេខរថយន្តឬម៉ូតូ

លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ

– ការភ្ជាប់ចំណាយត្រឹមតែ 400 រៀលក្នុង 1 ថ្ងៃ

 

– ដើម្បីផ្តាច់សេវាទស្សទាយពី លោក អ៊ឹម បូរិន ចុច *1619*0#

– ដើម្បីផ្តាច់សេវាទស្សទាយពី លោកគ្រូ ឡុង បូរ៉ា ចុច *1618*0#

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត