| សែលកាត

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: វិច្ឆិកា, ថ្ងៃ​សុក្រ 27, 2020

Ian Watson’s challenge when joining Cambodia’s Cellcard, in 2012, was to develop the telco in a country that was playing catch-up to many of the more developed nations in the region, particularly in 4G.

អ្នកក៏អាចអានផងដែរ

ឧសភា, ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ 06, 2021

Cellcard is Cambodia’s most-awarded mobile network having achieved more than ...

មករា, ថ្ងៃ​សុក្រ 29, 2021

Leading Cambodian telecommunications company Cellcard has again been recogniz...

វិច្ឆិកា, ថ្ងៃ​ច័ន្ទ 16, 2020

The Kingdom of Cambodia has set its sights on becoming a fully digitalized na...

វិច្ឆិកា, ថ្ងៃ​ច័ន្ទ 16, 2020

Cambodia has certainly come a long way since its deadly civil war which happe...

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!