អំពីលេខទូរស័ព្ទ សែលកាត របស់អ្នក | សែលកាត

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនីរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បី ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនីរបស់អ្នក សូមចុច #823# ឬតេទៅ 823

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក សូមចុច *012#

តើខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យ ការចុះឈ្មោះគណនី របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ការចុះឈ្មោះគណនី របស់អ្នក សូមចុច #5656#

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!