ប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែតើបង់បានទេ? | សែលកាត