5.តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោង RoS Player Packs ច្រើនដង? | សែលកាត