3. តើខ្ញុំអាចប្រើ 5GB របស់ខ្ញុំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អ៊ិនធើណិតផ្សេងទៀតបានទេ? | សែលកាត