2. ខ្ញុំមិនទទួលបាន gift code របស់ខ្ញុំទេបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ RoS Player Pack ។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច? | សែលកាត