តើគម្រោងអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ អាចតេ និងផ្ញើសារបានដែរឬទេ? | សែលកាត