ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើអ៊ីនធើណិត Roaming របស់ប្រតិបត្តិករមិនមែនជាដៃគូ តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោង អ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ បានឬទេ? | សែលកាត