តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោងតែមួយ នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នាបានដែរឬទេ? | សែលកាត