តើខ្ញុំអាចប្រើគម្រោងតែមួយ នៅប្រទេសផ្សេងគ្នាបានដែរឬទេ? | សែលកាត