តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើប ខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំភ្ជាប់គម្រោងបានជោគជ័យ? | សែលកាត