តើខ្ញុំអាចដំណើរការអ៊ីនធើណិត Roaming ប្រចាំថ្ងៃ តាមរយៈ Cellcard App ដោយរបៀបណា? | សែលកាត