តើខ្ញុំអាចទទួលបានទិន្នន័យ 2GB ដោយឥតគិតថ្លៃតាមរបៀបណា? | សែលកាត