តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលសមតុល្យ និងគម្រោងដែលខ្ញុំភ្ជាប់យ៉ាងដូចម្តេច? | សែលកាត