តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ? | សែលកាត