សំណួរចម្លើយថ្មីៗ | សែលកាត

តើអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង សែលកាតសេរី Plus មានអ្វីខ្លះ?

  • គម្រោងសេរី Plus $1.5 ផ្តល់ជូនទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត 15GB 100 នាទី និង 100 សារ ដែលមានសុពលភាព 7 ថ្ងៃ។ ដើម្បីភ្ជាប់ សូមចុច *1615*150# ឬតាមរយៈ Cellcard App
  • គម្រោងសេរី Plus $4 ផ្តល់ជូនទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត 25GB 2,500 នាទី និង 2,500 សារ ដែលមានសុពលភាព 28 ថ្ងៃ។ ដើម្បីភ្ជាប់ សូមចុច *1615*400# ឬតាមរយៈ Cellcard App
  • គម្រោងសេរី Plus $6 ផ្តល់ជូនទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត 60GB 150 នាទី និង 150 សារ ដែលមានសុពលភាព 30 ថ្ងៃ។ ដើម្បីភ្ជាប់ សូមចុច *1615*600# ឬតាមរយៈ Cellcard App
  • គម្រោងសេរី Plus $10 ផ្តល់ជូនទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត 100GB តេ 10 នាទីក្រៅប្រព័ន្ធ 200 នាទីក្នុងប្រព័ន្ធ និង 200 សារ ដែលមានសុពលភាព 30 ថ្ងៃ។ ដើម្បីភ្ជាប់ សូមចុច *1615*1000# ឬតាមរយៈ Cellcard App

គ្រប់គម្រោងសែលកាតសេរី ទាំងអស់មានការបូកទិន្នន័យដែលនៅសល់ទៅគម្រោងបន្ទាប់ៗរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ។

របៀបភ្ជាប់គម្រោងសែលកាតសេរី Plus?

ដើម្បីភ្ជាប់សេរី Plus $1.5 សូមចុច *1615*150#

ដើម្បីភ្ជាប់សេរី Plus $4 សូមចុច *1615*400#

ដើម្បីភ្ជាប់សេរី Plus $6 សូមចុច *1615*600#

ដើម្បីភ្ជាប់សេរី Plus $10 សូមចុច *1615*1000#

ឬអ្នកអាចភ្ជាប់តាម Cellcard App។ ដើម្បីដោនឡូតសូមចុច៖ https://bit.ly/ccappdl

តើខ្ញុំអាចឆែកមើលតាមណាថាគម្រោងសែលកាតសេរី Plus របស់ខ្ញុំបានភ្ជាប់ដោយជោគជ័យ?

អ្នកនឹងទទួលបានសារក្រោយពីបានភ្ជាប់គម្រោងពី Cellcard។ អ្នកក៏អាចឆែកតាម Cellcard App ផងដែរ។ អ្នកនឹងមើលឃើញទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត នាទី និង សារនៃគម្រោងសែលកាតសេរី Plus របសអ្នកដែលស្ថិតនៅជិតលុយគណនីគោលរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចចុចលើ “គម្រោងរបស់ខ្ញុំ” ដើម្បីឃើញគម្រោង និង សេវាកម្មផ្សេងៗដែលបានភ្ជាប់។ ដើម្បីដោនឡូត Cellcard App ចុច៖ https://bit.ly/ccappdl

របៀបឆែកលុយគណនីគោល

ចុច #1201# ហើយចុចបញ្ជូន។ អ្នកក៏អាចឆែកលុយគណនីគោលនៅក្នុង Cellcard App ដែលស្ថិតនៅទំព័រដំបូងគេបង្អស់។ ដើម្បីដោនឡូត Cellcard App៖ https://bit.ly/ccappdl

របៀបឆែកទិន្នន័យគម្រោងរបស់អ្នកដែលនៅសល់

អ្នកអាចឆែកលុយគណនីគោលនៅក្នុង Cellcard App ដែលស្ថិតនៅក្នុង “គម្រោងរបស់ខ្ញុំ” ដើម្បីពិនិត្យមើលទិនន្ន័យអ៊ីនធើណិត នាទី និង សារដែលនៅសល់។ សាកល្បងប្រើឥឡូវនេះលើ Cellcard App

ឬចុច #1201# ហើយចុចបញ្ជូន

របៀបដោនឡូត Cellcard App

អ្នកអាចដោនឡូត Cellcard App ដោយឥតគិតថ្លៃលើទូរស័ព្ទតាមរយៈ App stores, Play Store ឬ Huawei App Gallery។ សូមចុច៖ https://bit.ly/ccappdl

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យអ៊ីនធើណិតដើរលឿន?

នេះគឺជាអ្វីដែលអាចជួយអ្នក

  • ត្រូវប្រាកដថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសេវា
  • សម្អាត Cache របស់អ្នក និងបិទកម្មវិធីដែលអ្នកមិនប្រើ
  • បើកបណ្តាញ LTE
  • បិទបើកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឡើងវិញ ឬបិទបើកមុខងារនៅលើយន្តហោះឡើងវិញ

បើសិនអ្នកនៅតែជួបបញ្ហា អ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារ បានដោយចុចសញ្ញាសារដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ឬ Cellcard App

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!