តើខ្ញុំអាចផ្ញើគម្រោង សែលកាតសេរី   ជាកាដូទៅកាន់មិត្តភក្តិតាមរយៈណា?  | សែលកាត