ហេតុអ្វីគម្រោងសែលកាតសេរីមិនកាត់លុយទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតទៅគណនីគោលរបស់ខ្ញុំ? | សែលកាត