តើអតិថិជនដែលបង់ប្រាក់ប្រចាំខែអាចចូលរួមក្នុង Cellcard Club បានដែរឬទេ? | សែលកាត