តើខ្ញុំអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដោយរបៀបណា? | សែលកាត