តើខ្ញុំអាចផ្ទេរសមតុល្យនៃការហៅទូរស័ព្ទចេញដែលឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបានទេ? | សែលកាត