តើខ្ញុំអាចផ្ទេរសមតុល្យនៃការហៅទូរស័ព្ទចេញដែលឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតបានទេ? | សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!