តើខ្ញុំអាចតេ ឬផ្ញើសារក្នុងពេល Roaming​ ដោយរបៀបណា? | សែលកាត