3. តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបខ្ញុំអាចបើករង្វាន់ដែលឈ្នះបាន? | សែលកាត