តើអតិថិជនគម្រោងឬសេវាណាខ្លះដែលអាចទទួលបានអាំងប៉ាវទាំងអស់នេះ? | សែលកាត