អាំងប៉ាវលាភសំណាងចែករង្វាន់ទ្វេដង $888 | សែលកាត

តើខ្ញុំអាចបើករង្វាន់បានដោយរបៀបណា?

អ្នកឈ្នះ នឹងទទួលបានសារជូនដំណឹង ដើម្បីមកទទួលរង្វាន់នៅការិយាល័យកណ្តាលសែលកាត។

តើអាំងប៉ាវ $888 អាចយកទៅប្រើសម្រាប់អ្វីខ្លះ?

អាំងប៉ាវ​ $888 អាចប្រើសម្រាប់ ការតេក្នុងប្រព័ន្ធ ផ្ញើសារ ឬលេងអ៊ីន​ធើ​ណិត សុពលភាព 3 ថ្ងៃ

តើអតិថិជនគម្រោងឬសេវាណាខ្លះដែលអាចទទួលបានអាំងប៉ាវទាំងអស់នេះ?

អាំងប៉ាវពិសេសៗទាំងនេះ គឺសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលភ្ជាប់សេវា BIG LOVE សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ ឬ​ 4G ស៊ីមនាគរីករាយ ក្នុងកំលុងពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានអាំងប៉ាវពិសេសៗនេះ?

ភ្ជាប់ ឬ ភ្ជាប់ឡើងវិញសេវាណាមួយដូចជា៖

*សេវា BIG LOVE

– BIG LOVE $2 ចុច *898*200# ឬ តេទៅ 898

– BIG LOVE $8 ចុច *898*800# ឬ តេទៅ 898

*សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ

–  ដូរលុយអស្ចារ្យ $1 ចុច *169*100# ឬ តេទៅ 169

–  ដូរលុយអស្ចារ្យ $2 ចុច *169*200# ឬ តេទៅ 169

* 4G ស៊ីមនាគរីករាយ

– 4G ស៊ីមនាគរីករាយ $2 ចុច *9888*2# ឬ តេទៅ 9888

– 4G ស៊ីមនាគរីករាយ $8 ចុច *9888*8# ឬ តេទៅ 9888