តើការបង់ប្រាក់បងត្រូវធ្វើការបង់ប្រាក់រៀងរាល់​ ថ្ងៃណា ជារៀងរាល់ខែ? | សែលកាត