តើរយៈពេលនៃការបង់រំលោះមានរយៈពេល ប៉ុន្មានដែរ?​ | សែលកាត