តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនខ្ញុំមិនបានចុះឈ្មោះស៊ីមក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង? | សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!