តើធ្វើដូចម្ដេចទើបខ្ញុំអាចធ្វើការទូទាត់តាមរយៈកាត Cellcard rewards បាន? | សែលកាត