តើគម្រោងនឹងត្រូវគិតប្រាក់នៅពេលណាបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់គម្រោងដោយជោគជ័យ? | សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!