តើខ្ញុំអាចស្នើសុំកម្ចីដោយផ្ទាល់តាមវិធីណាដែរ? | សែលកាត