តើខ្ញុំអាចស្នើសុំកម្ចីតាមរយៈ Cellcard App ឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀត តាមរបៀបណាដែរ? | សែលកាត