តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចដែរ ប្រសិនបើការស្នើសុំកម្ចីរបស់ខ្ញុំ ត្រូវបានបដិសេធ? | សែលកាត