ក្នុងករណីខ្ញុំឈ្នះ ប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទនោះមិនបានចុះឈ្មោះជាមួយព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច? | សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!