សេវាដឹកជញ្ជូនស៊ីមសែលកាត | សែលកាត

Cellcard SIM delivery! 

Now getting your new Cellcard SIM is faster, easier, and safer than ever. 

Get your Cellcard SIM delivered straight to your door from Nham24. 

Once you receive your SIM card, activating it is just as simple with the new self-registration process. Simply keep your ID/ Passport handy to scan or take photos of. 

To manage your Cellcard account and subscriptions, we also recommend you download the Cellcard App

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!